Pravila nagradne igre - Glavne nagrade

„VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA - NEKTARIJADA” - glavne nagrade:

Za učešće u nagradnoj igri „VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA - NEKTARIJADA” potrebno je sakupiti jedanaest (11) čepova označenih za nagradnu igru „VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA - NEKTARIJADA”. Čepovi su obilježeni sa unutrašnje strane slovima, a za učešće je potrebno sakupiti ispis NEKTARIJADA i u koverti poslati čepove zajedno sa ličnim podacima (ime, prezime, puna adresa boravišta) na adresu Banjalučka pivara a.d., Slatinska 8, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Za nagradnu igru NEKTARIJADA. Nagradna igra predviđa da prilikom kupovine Nektar piva u boci 0.5L i 0,33L, koje su posebno označene za nagradnu igru, kupac ostvaruje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika nagrade održaće se dana, 08.07.2016. godine, u prisustvu tročlane komisije Organizatora. Regulativnost izvlačenja će pratiti tročlana komisija (predstavnik medija, predstavnik javnosti i predstavnik organizatora), koja će napraviti zapisnik komisije koji će sadržavati imena i prezimena te adrese dobitnika i pripadajućih nagrada. Lice, koje je odredio organizator, iz mase svih neotvorenih koverata izvlači kovertu i predaje je Komisiji. Komisija otvara kovertu i ukoliko se u koverti nalazi jedanaest (11) čepova sa boca piva sa ispisom NEKTARIJADA, konstatuje da je pošiljka uredna te se pristupa čitanju imena, prezimena i adrese pošiljaoca odnosno dobitnika, a podaci o nagradi i dobitniku se unose u zapisnik. Spisak svih dobitnika će nakon završetka nagradne igre biti objavljen u Nezavisnim novinama i na sajtovima: www.banjaluckapivara.com, www.nektarijada.com i www.nektarpivo.com.

U nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:
· Lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
· Lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
Sve nagrade su neprenosive. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa.

Nagrade će dobitnicima biti uručene po završetku izvlačenja, a o načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obavješteni pisanim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja. Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u sjedište Banjalučke pivare, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac Izjave o prijemu nagrade čime prestaju obaveze organizatora nagradne igre prema dobitnicima.

Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede i zloupotrebe prava nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknaditi troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.Pravila nagradne igre - Dnevne nagrade

„VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA - NEKTARIJADA” - dnevne nagrade:

Da bi učestvovao u nagradnoj igri „VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA - NEKTARIJADA” potrebno je jedinstveni alfanumerički kod ispod čepova, označenih za nagradnu igru, poslati putem SMS-a na broj 091 212 402, koji je odobren od Regulatorne Agencije za komunikacije za SMS usluge sa dodatnom vrijednošću. Za učestvovanje u nagradnoj igri nema ograničenja, jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka za neograničen broj različitih kodova.

Cijena jedne SMS poruke je 0,20 KM bez uključenog PDV. Jedan SMS može samo da sadrži jedan alfanumerički kod, odnosno taj kod se može samo jednom poslati preko SMS-a. Poslani kod ulazi u bazu kodova skupljenih u periodu od 00.00 do 24.00 časa tog dana i ne važi za ostale dane nagradne igre. SMS poruku mogu da šalju korisnici usluga M:tel, BH Telekom, Eronet, Izi Mobile i Ultra.

Nagradna izvlačenja će se obavljati automatski, putem posebnog programa (softvera) – metodom slučajnog kompjuterskog odabira u prisustvu tročlane komisije Organizatora. Svaki dan trajanja nagradne igre izvlačiće se dobitnici za predviđene dnevne nagrade. Spisak dobitnika dnevnih nagrada biće objavljen dan nakon izvlačenja na: www.nektarijada.com i www.nektarpivo.com. Spisak svih dobitnika će nakon završetka nagradne igre biti objavljen u dnevnim novinama te na sajtovima www.nektarijada.com i www.nektarpivo.com.
Dobitnici će biti obavješteni putem SMS poruke i/ili telefonskim putem. Sve zaprimljene poruke biće pod kontrolom Organizatora. Za dodatne pritužbe i žalbe korisnici/učesnici se mogu obratiti na broj 080050500 ili na email: korisnicka.podrska@smsvision.ba

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl…) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući ili poništi prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri „VELIKA NEKTAR NAGRADNA IGRA – NEKTARIJADA”.

U nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:
· Lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
· Lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.
Sve nagrade su neprenosive. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podizanje nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u sjedište Banjalučke pivare, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu, pripadajuću SMS potvrdu sa alfanumeričkim SMS sigurnosnim kodom na osnovu kojeg je osvojio nagradu, te SIM karticu sa brojem telefona sa kojeg je poslao poruku sa dobitnim alfanumerčkim SMS kodom. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac - potvrdu o uručenju nagrade.

Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede i zloupotrebe prava nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknaditi troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Nagrade

04. APRIL - 30. JUN 2016.

POŠALJI KOD I SVAKI DAN OSVOJI NAGRADU!

Slanje koda putem stranice www.nektarijada.com se ne naplaćuje